De Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken draagt onder meer zorg voor het produceren en verdelen van elektronische identiteitskaarten (eID), de vreemdelingenkaart en de Kids-ID, het beheren van het Rijksregister, het organiseren van de Federale, Regionale en Europese verkiezingen.

Alle relevante regelgeving vind je dan ook op de website van de FOD Binnenlandse zaken.

Voor de lokale besturen zijn de onderrichtingen die de FOD verstrekt, van groot belang.

Recent werd in deze materie nog een belangrijke wetswijziging doorgevoerd.

In de wet van 25.11.18 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters werden onder meer diverse bepalingen opgenomen met het oog op de bestrijding van fraude.

Onder meer de domiciliefraude - zich laten inschrijven op een adres waar men niet daadwerkelijk hoofdverblijf houdt, met het oog op het bekomen van sociale en andere voordelen - wordt beoogd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft geoordeeld dat het wenselijk is om in dit verband de regels aangaande de bepaling van de hoofdverblijfplaats te verstrengen door :

  • een uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden van de lokale besturen te voorzien (bevragingen nutsleveranciers aangaande het reële verbruik)
  • de verplichting voor lokale besturen om verordeningen uit te vaardigen die enerzijds de regels van de woonstcontrole en anderzijds de regels van de huisnummering vastleggen

Ter versterking van de strijd tegen identiteitsfraude zullen de vingerafdrukken van de wijsvinger van de linker- en rechterhand geïntegreerd worden in de chip van de nieuwe  identiteitskaarten. Zo kan worden geverifieerd of de houder van een eID wel degelijk de persoon is die de eID aanvroeg en afgeleverd kreeg.

In de wet wordt bepaalt dat bij K.B. de voorwaarden en nadere regels voor het nemen van het digitale beeld van de vingerafdrukken zullen vastgelegd worden. Het KB werd nog niet uitgevaardigd.

De gemeentebesturen hebben op 14 februari 2019 wel reeds een omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken dd. 14.02.19 ontvangen, waarin uitdrukkelijk wordt meegedeeld dat de opstart van het nieuwe systeem, voorzien is in juni ek. (rekening houdende met de op til zijnde verkiezingen).