Europa

De brug naar Europa voor je gemeente

meer info

Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … Anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

 • Inspireren: Vlaamse lokale besturen verbinden met Europese lokale besturen via uitwisseling van goede praktijken, organisatie van studiebezoeken en het aangaan van partnerschappen voor projectfinanciering (via cohesiebeleid, Horizon 2020, AMIF, ..). Dit inspireren geldt zowel voor het uitdragen van Vlaamse voorbeelden als voor het leren van andere Europese lokale initiatieven
 • Reageren: op EU regelgeving die effecten heeft op lokale besturen en hun beleid. Dit zowel via de Europese koepel CEMR als via de AAVREU (Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU). Driekwart van het regelgevend kader voor de Vlaamse gemeenten is afkomstig van de Europese Commissie. De lokale besturen zijn mede-overheden die het EU beleid lokaal mee uitvoeren
 • Sensibiliseren: Het belang van de Europese Unie en de meerwaarde ervan duidelijk maken via concrete realisaties op lokaal grondgebied.
 • Netwerken en Samenwerken: Uitdragen van de Vlaamse lokale praktijken naar Europese netwerken en binnen deze netwerken de Vlaamse initiatieven uitdragen. Samenwerken met zusterverenigingen en de koepelverenging CEMR.
 • Financieren: Meer impact krijgen op de beschikbare middelen vanuit de EU (enerzijds door de directe calls, anderzijds door de Vlaamse vertaling van het cohesiebeleid) en met lokale besturen samen kennis poolen om op EU projecten in te zetten.

Actieterreinen

 • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
 • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
 • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
 • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
 • Vertegenwoordiging in CEMR
 • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
 • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Kennisitem - 28-06-2019
20.06.2019 Richtlijn (EU) 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)
# Europa, Mondiaal, Europa, Verzelfstandiging, Bestuur, Internationaal read.more
Kennisitem - 03-07-2019
07.06.2019 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1004 tot vaststelling van voorschriften voor de berekening, de verificatie en de verslaglegging van gegevens over afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit C (20
# Europa, Mondiaal, Milieu en klimaat, Europa, SDG's, Internationaal, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 05-07-2019
06.06.2019 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/936 wijz. de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 808/2014, (EU) nr. 809/2014 en (EU) nr. 908/2014 wat betreft de in het kader van de plattelandsontwikkelingsprogramma's opgezette financieringsinstrumenten
# Europa, Mondiaal, Milieu en klimaat, Europa, SDG's, Internationaal, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 01-07-2019
05.06.2019 Verordening (EU) 2019/1009 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van Verordening (EG
# Europa, Mondiaal, Milieu en klimaat, Europa, SDG's, Internationaal, Natuur & Milieu read.more