AANKONDIGING: Van 6 tot 8 mei gaat het vierjaarlijks congres van CEMR door in Innsbruck, Oostenrijk. Wens je deel te nemen als spreker, facilitator of respondent? Lees dan de oproep (Engels, Frans), het programma (Engels, Frans) en vul het applicatieformulier in (Engels, Frans). Indienen kan tot 31 januari. 

 

Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … Anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

Actieterreinen

  • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
  • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
  • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
  • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
  • Vertegenwoordiging in CEMR
  • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
  • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Kennisitem - 31-08-2020
31.07.2020 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1148 tot vaststelling van de methodologische en technische specificaties overeenkomstig Verordening (EU) 2016/792 wat de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van het indexcijfer van de
# Financiën, Europa, Europa, Bestuur, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 17-09-2020
20.07.2020 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1070 tot vaststelling van de kenmerken van draadloze toegangspunten met klein bereik krachtens art. 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische com
# Europa, Ruimtelijke Ordening, Europa, Bestuur, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 05-08-2020
15.07.2020 Verordening (EU) 2020/1055 wijz. Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector
# Europa, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 31-07-2020
15.07.2020 Verordening (EU) 2020/1054 wijz. Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wa
# Europa, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal Lees meer