Provider image

Dit decreet voorziet een stroomlijning van de procedures in de Vlaamse bestuurlijke handhavingsregelingen, als alternatief voor de strafrechtelijke handhaving. De sectorale handhavingsregelgevingen kunnen vanaf de inwerkingtreding ervan toetreden tot het toepassingsgebied van het kaderdecreet, onder andere in de sector van ruimtelijke ordening, cultuur, milieu, welzijn, ... De lokale besturen krijgen door dit decreet de opdracht om de vervolging en beboeting van lichte inbreuken op Vlaamse…