afbeelding hoofdpagina lerend netwerk burgerparticipatie.jpg
Provider image

De VVSG brengt voortrekkers samen die willen bijdragen aan de versnelling van innovatieprocessen in lokale burgerparticipatie. De focus ligt op lokale praktijken die coproductief of met een burgerinitiatief aangepakt worden.

Lokaal beleid via coproductie en burgerinitiatief

Hoe verhouden lokale besturen zich tot burgerinitiatieven? Waar staan lokale besturen vandaag in het vormgeven van beleid met en door burgers, ondernemers, middenveld en kennisinstellingen? En wat kunnen we hiervan leren?

Voor Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers is burgerbetrokkenheid een belangrijk aandachtspunt tijdens deze regeerperiode: 'Ik wil de lokale besturen ondersteunen zodat ze ten volle hun rol als laboratoria van burgerparticipatie kunnen opnemen. De lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Ik wil ze ten volle ondersteunen in hun rol als laboratoria voor burgerparticipatie. Via ondersteuning wil ik steden en gemeenten stimuleren hier van elkaar te leren.'

De minister is hiervoor een partnerschap aangegaan met VVSG, dat zich de komende 3 jaar zal focussen op lokale burgerbetrokkenheid, inspraak en co-creatie. Een Labo van lokale besturen en experts inventariseert en analyseert innovatieve praktijken die coproductief zijn aangepakt of met een burgerinitiatief. Met werkbezoeken en intervisies onderzoekt het Labo deze participatieve praktijken. Het Labo wordt geruggensteund door een degelijke begeleiding en staat in kruisbestuiving met een internationaal vergelijkend onderzoek over de representatieve lokale democratie, uitgevoerd door KULeuven (olv Trui Steen).

Naast de analyse van lokale praktijken rollen we in 2021 drie experimentlijnen uit. Het Labo verdiept zich in enkele coproductie-instrumenten en burgerinitiatieven, waarvan Right to Challenge er één vormt. We organiseren workshops over urgente participatieknopen waarop de experimenten botsen en verruimen onze blik met een studiebezoek naar buitenlandse praktijken.

De geleerde lessen en praktijkvoorbeelden verspreiden we breed op het kennisnetwerk, met vorming en opleiding, via filmpjes, tijdens de trefdag...

Ben jij een voortrekker in lokale burgerparticipatie? Wil je je schouders mee onder dit project zetten als expert?

Oproep: neem deel!

 • Je bent beleidsmaker of medewerker van een lokaal bestuur, intercommunale of autonoom gemeentebedrijf.  Of je bent medewerker van een organisatie of kennisinstelling gespecialiseerd in coproductie en/of burgerinitiatief.
 • Je hebt ervaring met cases die coproductief zijn aangepakt en/of met een burgerinitiatief.
 • Je kan je 6x/jaar engageren in het Labo.
 • Je wil eigen praktijkkennis delen en meewerken aan vooropgestelde resultaten.

Download hier het sjabloon kandidatuur Labo lokale burgerparticipatie.docx en bezorg aan joke.vanreppelen@vvsg.be voor 1 maart 2020.

 

Engagement

Het ‘Labo lokale burgerparticipatie’ wordt samengesteld uit tien lokale besturen en vijf experts. Het inventariseert en analyseert innovatieve praktijken die coproductief zijn aangepakt en/of via een burgerinitiatief. Met werkbezoeken en intervisies onderzoekt het Labo deze praktijken en hun bijdrage aan de representatieve democratie. In het tweede projectjaar (2021) stellen we het Labo opnieuw samen om enkele experimentlijnen uit te tekenen en verdiepend te onderzoeken.

Het Labo komt  tijdens het eerste projectjaar in Brussel en/of bij een gastgemeente samen onder begeleiding van Karolien Dezeure.

 • dinsdag 16 juni (12u-16u, huis Madou Brussel)
 • dinsdag 15 september (10u-16u, huis Madou Brussel of gastgemeente)
 • maandag 19 oktober (14u-18u, Kortrijk)
 • dinsdag 17 november (10u-16u, huis gastgemeente)
 • december (10u-16u, huis Madou Brussel of gastgemeente)

Resultaten

Tijdens het eerste projectjaar stellen we volgende resultaten voorop:

 • Een inventaris van innovatieve lokale praktijken uit Vlaanderen die coproductief zijn aangepakt en/of met een burgerinitiatief.
 • Een analysekader om praktijken diepgaand te onderzoeken.
 • Intervisie van vier participatieve praktijken, waarvan 2 met werkbezoek.
 • Analyserapport
 • Aanzet tot experimentlijnen

Wat levert het jou op als deelnemer?

 • Je maakt kennis met bijzondere projecten die tot stand kwamen door pionierende lokale besturen, burgers, middenveld, ondernemers en kennisinstellingen.
 • Je bouwt een nieuw netwerk op van lokale politici en medewerkers met expertise in lokale burgerparticipatie, geruggensteund door experten en professionals.
 • Je reflecteert over jouw eigen rol in innovatie- en participatieprocessen in jouw lokaal bestuur.
 • Je hebt de mogelijkheid intervisie te laten voeren op participatieve praktijken uit je eigen lokaal bestuur.
 • Je zit mee aan het stuur een inventaris op te maken, een analysekader en -rapport op te stellen en mee te werken aan intervisie. Je werkt mee aan een aanloop tot experiment in 2021-2022.

Wat levert het jouw bestuur op als organisatie?

 • Energieke en gemotiveerde medewerkers die gericht zijn op innovatief en participatief lokaal beleid.
 • Medewerkers met vernieuwende inzichten over lokale burgerparticipatie en zicht op randvoorwaarden voor geslaagde coproductie en burgerinitiatieven.
 • Een intervisie met analyserapport over eigen praktijkcase (indien gewenst).

Wat levert het de maatschappij op?

 • Kennis wordt breed gedeeld via VVSG-kanalen waaronder VVSG-ledenvergadering, Trefdag, filmpjes… waardoor de lokale besturen van morgen gevoed worden met verfrissende ideeën over burgerparticipatie.
 • Versnelling van innovatie inzake lokale burgerparticipatie.

Interesse?

Neem contact op met Joke Vanreppelen, projectmedewerker lokale burgerparticipatie

joke.vanreppelen@vvsg.be - 0498 53 39 23