Opvragen kentekengegevens bij DIV

Bevoegdheid

In het verleden ontstond er nu en dan wat deining over de vraag of private concessiehouders gemachtigd zijn om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de DIV. Sommigen twijfelden ook aan de bevoegdheid ter zake van de autonome gemeentelijke parkeerbedrijven. Deze onduidelijkheden zijn ondertussen van de baan. Het decreet 09.07.2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven bepaalt letterlijk:

"De Vlaamse Regering, de steden en de gemeenten en hun concessiehouders en de gemeentelijke verzelfstandigde
agentschappen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die
belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer."

Procedure

Er is ook een procedure uitgewerkt waarbij voldaan wordt aan de voorwaarde "in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer":

Op basis van de beraadslaging van Sectoraal Comité voor de Federale Overheid, in de schoot van de privacycommissie, van 1 oktober 2009, stelde de DIV een nieuwe procedure op voor de toegang van gemeenten, autonome gemeentelijke parkeerbedrijven, en hun concessiehouders tot hun databank met kentekengegevens.

 

De procedure om toegang te krijgen tot de kentekendatabank van de DIV kent twee grote blokken:

  1. de machtigingsaanvraag bij de privacycommissie
  2. de toegangsaanvraag bij DIV, obv die machtiging

Hier vindt u een stroomschema dat stap voor stap aangeven hoe de procedure verloopt, opgemaakt door de VVSG.

Dit stroomschema is aangepast aan de opmerkingen aan de privacycommissie.

De FOD Mobiliteit heeft naar aanleiding van ons voorstel een eigen schema opgemaakt.

 

U vindt hier de documenten in kwestie:

  • Documenten van de FOD Mobiliteit met meer algemene informatie over de procedure:
  • Model standaardovereenkomst DIV voor gemeenten: overeenkomst tot mededeling van gegevens tussen de stad XXX en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Mobiliteit en Vervoer
  • Vragenlijst veiligheid persoonsgegevens SCFO: evaluatieformulier in te vullen door elke aanvrager van een elektronische mededeling van persoonsgegevens afkomstig van een FOD of een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid behorende tot de federale overheid en aangaande referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens
  • Modelbrief gemeenten aan SCFO: conformiteitsverbintenis met de voorwaarden van de eenmalige machtiging voor steden en gemeenten, hun concessiehouders en de autonome gemeentebedrijven om – in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd in de beraadslaging FO nr. 12/2009 van 1 oktober 2009 - de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheidsdienst belast met de inschrijving van voertuigen
  • Beraadslaging SCFO nr 12/2009 van 1 oktober 2009: beraadslaging Sectoraal Comité voor de Federale Overheid van de privacycommissie, behoudende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting, of parkeergeld verschuldigd zijn. (AF/MA/09/010).
  • Contactformulier DIV webservices: hiermee bezorgt de gemeenten identificatie- en contactgegevens aan de DIV.

Voor praktische vragen of problemen kunt u terecht bij dhr. Albert Vignante, contactpersoon bij DIV, 02/277 37 94, albert.vignante@mobilit.fgov.be. U kunt die in kopie ook bezorgen aan erwin.debruyne@vvsg.be: als steeds dezelfde praktische vragen of – eventueel – problemen opduiken, dan kan onderzocht worden hoe daar best kan aan verholpen worden.