Parkeren elektrische voertuigen

Hieronder vindt u de basisinformatie in verband met parkeren elektrische voertuigen. Bij de invoering ervan rijzen nieuwe praktische vragen, waarop het antwoord niet altijd eenduidig is. Telkens wanneer een antwoord duidelijk uitgeklaard is, zal het aan deze webpagina toegevoegd worden. 

Signalisatie

Aanvullend reglement

Voor de plaatsing de signalisatie voor het parkeren van elektrische voertuigen is een aanvullend reglement vereist.
Zoals de signalisatie bij een parkeerautomaat, moet de signalisatie bij een laadpaal op een gewest het aanvullend reglement goedgekeurd worden door het Vlaams gewest.

 

Verkeersbord

70.2.1. Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod, verkeersborden voor beurtelings parkeren en verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.
3° Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.

E9a. Parkeren toegelaten

h) Een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen.

De categorie van voertuigen mag worden afgebeeld op dit onderbord.
Voorbeeld :

Dit onderbord houdt geen verplichting tot opladen in. Daartoe zou dus een bijkomend onderbord nodig zijn. Maar, een opschrift ‘enkel laden’, of ‘verplicht opladen’, is niet voorzien in de wegcode.
Om te vermijden dat men er langer parkeert dan de tijd nodig voor het opladen, kan er een bijkomend onderbord met de maximale parkeerduur voorzien worden, bv een onderbord ‘max. 3 uur’.

(De VVSG heeft aan de federale werkgroep die een wijziging van de wegcode voorbereidt, gevraagd om ook een onderbord te voorzien dat opladen verplicht.)

 

Blauwe zone / betalende zone

65.5. Signalisatie met zonale geldigheid
6. De reglementering geldt in gans de aldus afgebakende zone, behoudens, voor wat het parkeren betreft, op plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere parkeerregeling is voorzien.

Dit betekent dat de blauwe zone / betalende zone niet geldt voor de parkeerplaats voor elektrische voertuigen, want dit wordt beschouwd als "plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere parkeerregeling is voorzien".
TENZIJ er een onderbord voorzien is dat aangeeft dat blauwe zone of betalend parkeren geldt: 

70.2.1. 3° b) Een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt is en dat de schijf moet gebruikt worden.

Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4

De parkeerschijf mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden.

70.2.1. 3° g) een onderbord met de vermelding "betalend" duidt een geheel van parkeerplaatsen aan waar het parkeren geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.3

De vermelding "betalend" mag aangevuld worden met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4


Om waar gewenst een hogere rotatie op de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te verkrijgen, kan niet alleen gebruik gemaakt worden van een blauwe zone, betalend parkeren, of een expliciete parkeerduurbeperking (art. 70 2.1.3°a, b, d, e en g). Sommige gemeenten leggen een 'stimuleringstarief' op in de vergunning voor de laadpalen: als de wagen volledig geladen is, wordt er toch nog een 'laadtarief' aangerekend, om rotatie op de parkeerplaats te stimuleren. Dit staat dus los van het betalend parkeren, of ander parkeerregime, maar komt daar bovenop. 

OPGELET met te snelle rotatie. De gebruikers van elektrische voertuigen wensen dikwijls te kunnen laden als ze ergens parkeren. Om volledig te laden heeft men al snel een paar uur nodig (de meeste laadpalen zijn immers geen 'snelladers'). Daarom voorzie je best een parkeermogelijkheid van minimum 2 uur, of beter nog 3 uur op de parkeervakken aan de laadpalen.

Markeringen

Inzake kleurgebruik raden we een groene randmarkering aan (RAL 6024). Dit wordt vandaag het meest toegepast, en groeit naar een consensus. De VVSG pleegde hierover (en over kleurmarkeringen bij andere parkeertoepassingen) overleg met onder meer steden en gemeenten, de Waalse en Brusselse collega's, AWV.


 De uitrol op het openbaar domein van laadpalen voor elektrische voertuigen zit in een stroomversnelling. Net als nieuwe praktische vragen hierover. Een van de vragen is welke ondersteunende kleur best gebruikt worden om die parkeervakken af te bakenen. Gebaseerd op de huidige toepassing bij reeds bestaande parkeervakken voor elektrische voertuigen, en op overleg met verschillende steden, pleiten we er voor om een groene randmarkering toe te passen, al dan niet gecombineerd met een pictogram. Naar aanleiding van deze vraag is op dezelfde basis de oefening gemaakt voor andere parkeertoepassingen:
 

TABEL INVOEGEN

 

 

Het is de bedoeling dat alle steden en gemeenten hetzelfd kleurgebruik toepassen. Of dat gemeenten waar het nu anders is, hier gaandeweg naar evolueren.

Bijkomende opmerkingen en suggesties vindt u hier.

 

In de plaats van, of samen met, een kleurmarkering kan ook een pictogram aangebracht worden (wit of groen).

Handhaving

Niet-elektrische voertuigen die parkeren op een parkeerplaats voor elektrische voertuigen, begaan geen overtreding op het (gedepenaliseerde) blauwe zone- of betalend parkeren, maar op het (niet-gedepenaliseerde) foutparkeren.
Hiervoor kan dus geen parkeerbelasting of –retributie geheven worden, maar wordt de gewone afhandeling van verkeersovertredingen toegepast (art. 29 Wet 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer), of een GAS in het kader van foutparkeren (GAS-wet 13.06.2013). Deze overtredingen worden vastgesteld worden door de politie respectievelijk door politie of ambtenaren-vaststellers.

Elektrische voertuigen die parkeren op een parkeerplaats voor elektrische voertuigen, maar niet voldoen aan de bijkomende voorwaarden (bv. parkeerschijf) begaan een gedepenaliseerde parkeerovertreding. Hiertegen kan opgetreden worden via een retributie, een belasting of een GAS.

Ook opladen is parkeren. Er was een discussie ontstaan over elektrische voertuigen die aan het opladen zijn: parkeren deze voertuigen, of moet dit beschouwd worden als laden en lossen? De vraag werd gesteld aan minister Bellot, en zijn antwoord is duidelijk: “Ik ben van oordeel dat voertuigen die worden opgesteld op plaatsen waar het parkeren door middel van signalisatie voorbehouden is voor elektrische voertuigen er sowieso parkeren."

Gemeentelijk beleid elektrische voertuigen

Uitgebreidere informatie over een gemeentelijk beleid omtrent elektrische voertuigen vindt u op http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/beleid