Recyclagepark: richtlijnen inzameling asbest


Bij de verplichte selectieve inzameling van asbestcement op het recyclagepark moet de gemeente of de intercommunale rekening houden met milieuregels en met wetgeving rond arbeidswelzijn. Het is belangrijk zowel de recyclageparkwachter als de inwoners goed te informeren over deze fractie. Het breken of verkleinen van deze fractie is af te raden, omdat de asbestvezels dan kunnen vrijkomen. Het personeel van het recyclagepark moet asbesthoudende materialen kunnen herkennen en weten hoe ermee om te gaan.

Jaarlijkse vezelmetingen

Jaarlijks moeten vezelmetingen op het recyclagepark georganiseerd worden. Hierover maakte Interafval samen met de FOD WASO afspraken in 2009. Binnen Interafval, het samenwerkingsverband tussen de VVSG, de Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid, werd afgesproken om jaarlijks minstens één meting te organiseren per vijf recyclageparken. Een afvalintercommunale die bijvoorbeeld 15 recyclageparken beheert binnen haar werkingsgebied, doet dus jaarlijks minstens 3 metingen. Een gemeente is niet verplicht om de metingen via de afvalintercommunale te laten plaatsvinden, maar kan dit ook zelf organiseren. Op het gemeentelijk recyclagepark is dan minstens één jaarlijkse meting nodig.    

Al in 2006 werkte de VVSG samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) aan richtlijnen voor de lokale besturen voor een goede en veilige inzameling van asbestcement. Die mondden uit in een omzendbrief.

Omzendbrief LNE 2008/2 (27 augustus 2008) Afgifte door burgers en opslag van asbesthoudende materialen op containerparken uitgebaat door de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband.

Gratis inzamelen?

De selectieve inzameling van asbestcement is verplicht, want opgenomen in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2016, tabel p.34).  Het uitvoeringsplan schrijft verder
Hechtgebonden asbest en kga worden via het recyclagepark op kosten van de gemeente ingezameld.
Voor asbest kan een gemeente hoeveelheidsbeperkingen instellen voor deze gratis inzameling.
Minimaal volgende hoeveelheid asbest moet op kosten van de gemeente ingezameld worden:
― 200 kg per gezin per jaar OF
― 1 m³ per gezin per jaar OF
― 10 asbestcementplaten per gezin per jaar.
Als de gemeente een hoeveelheidsbeperking wil invoeren, kan ze kiezen welke van de drie
benaderingen ze hanteert. (p.34)

Hoe pakken gemeentebesturen dit aan?

Veel gemeentebesturen volgen de aanbevelingen die de OVAM uitwerkte, anderen werken een eigen regeling uit die aangepast is aan de lokale noden. Voorbeelden hiervan zijn:
-twee keer per jaar een dag waarop asbestcement gratis ingezameld wordt
-één intergemeentelijk recyclagepark neemt de inzameling van asbestcement op zich, al dan niet tegen betaling, op de andere parken kan je niet met deze fractie terecht
-sommige besturen laten een bepaalde hoeveelheid asbestcement gratis aanvoeren, maar kiezen voor andere hoeveelheden dan de voorgestelde 200 kilogram / 10 platen / 1m³ asbestcement