Sociaal tolken en vertalen

Auteur:

Gepubliceerd op: 18-09-2019

De lokale besturen zijn zeer bezorgd over het nieuwe Vlaamse financieringsmodel voor het sociaal tolken en vertalen. Volgens dat model moeten ze voor een zeer groot deel zelf instaan voor de kosten van sociale tolken en vertalers waar ze een beroep op doen. De lokale besturen zijn logischerwijze grote afnemers van sociaal tolken, want ze staan in de frontlijn van het onthaal en de integratie van nieuwkomers. De nieuwe Vlaamse regeling maakt ook een onderscheid naargelang de voorziening die de vraag stelt: komt de tolkaanvraag van een CAW of een school, dan komt de Vlaamse overheid tussen in de kosten; doet een gemeentelijke dienst burgerzaken of het OCMW een aanvraag, dan niet.

Ongelijke dienstverlening

Het is Vlaams minister-president Liesbeth Homans, ook bevoegd voor inburgering, die besliste dat de bevoegde Vlaamse departementen, de zogenaamde 'gebruikers(overheden)' vanaf 1 januari 2020 zullen instaan voor de betaling van de te presteren tolk- en vertaalprestaties. Omdat lokale besturen voor een groot deel van hun werking (nog) geen Vlaamse aansturing hebben - lees: geen 'gebruikersoverheid' hebben- draaien ze zelf op voor deze kosten. De nieuwe regeling is verwarrend en houdt de ongelijke dienstverlening in stand. Bovendien signaleert meer dan de helft van de lokale besturen ons dat zorgverleners weigerachtig zijn om vluchtelingen te behandelen omwille van taalproblemen (bron: VVSG-bevraging 2019). De VVSG vreest ook dat veel organisaties voortaan een beroep zullen doen op informele tolken, terwijl er de voorbije jaren net is ingezet op het gebruik van gecertificeerde tolken die werken binnen een duidelijk werk- en kwaliteitskader.

Oproep aan centrale overheden

Voor de VVSG is dit alles een brug te ver. Vlaanderen is verantwoordelijk voor een professioneel uitgebouwd aanbod sociaal tolken en vertalen, als onderdeel van een Vlaams taalbeleid, dat voorzieningen en diensten steunt in hun communicatie met een publiek dat het Nederlands nog niet of nog niet voldoende beheerst. De Vlaamse overheid moet ook werk maken van afspraken met de federale overheid. Elke overheid heeft baat bij een adequate en efficiënte hulpverlening aan nieuwkomers, dit mag niet enkel de verantwoordelijkheid zijn van de lokale overheid.

De VVSG stuurde deze zomer al een brief naar de Vlaamse ministers Homans, Crevits en Vandeurzen om deze bezorgdheden aan te kaarten. Enkel van minister Vandeurzen kreeg de VVSG een antwoord, nl. dat het aan de nieuwe Vlaamse regering is om knopen door te hakken.

Sabine Van Cauwenberge