Beeldvorming en de effecten op de arbeidsmarktpositie

Met dit ESF-project wil de VVSG een dienstverlening ontwikkelen die positief inwerkt op de beeldvorming over leefloners op de arbeidsmarkt. De VVSG wenst zo de arbeidsmarktinschakeling van deze precaire doelgroep te faciliteren en daarmee ook hun welzijn en dit liefst op duurzame wijze.

Concreet ontwikkelen wij een nieuwe dienst, 'Tornar' genaamd. Deze dienst vormt een schakel tussen de werkzoekende en de werkgever en gaat met hen beiden aan de slag. Door alternatieve gespreksmethodieken te gebruiken, benaderen we het gesprek tussen werkzoekende en werkgever op een andere manier, om zo tot een mogelijke match komen.

Dit ESF-project is experimenteel van aard waardoor we tijdens het project bijsturen waar nodig. Dit doen we door gebruik te maken van Service Design methodieken. Meer details

Info: joke.vandewalle@vvsg.be of peter.cousaert@vvsg.be

Instrumenten voor een lokaal werkgelegenheidsbeleid

Heel wat lokale besturen zijn vragende partij om zelf een actieve rol op te nemen in het lokaal arbeidsmarktbeleid, inclusief de uitvoering ervan, zodat dit nauwkeuriger aansluit is op de lokale sociaal-economische realiteit en maatschappelijke noden. 

Als overheidsniveau dat het dichtst bij de burgers staat hebben lokale besturen sneller voeling met de noden en problemen op de lokale arbeidsmarkt, of het nu gaat om individuele werkzoekenden of ondernemers, of om identificeerbare sociale groepen die om extra inspanningen vragen willen ze ingeschakeld geraken in onze samenleving. 

Afstemming en samenwerking tussen Vlaanderen, VDAB, het departement Werk en Sociale Economie en de lokale besturen, met de nodige manoeuvreerruimte voor die lokale besturen, zijn daarvoor onontbeerlijk. Met dit project gaan we op zoek naar een aanpak en de bijhorende institutionele context waarin die afstemming en samenwerking best gedijt. We inspireren ons daarvoor op goede en minder goede praktijken in binnen- en buitenland. Meer details. 

Inmiddels zit het project in een eindfase en zijn zowel het eindrapport als de praktijkgids beschikbaar. Hier vind je ook een korte presentatie.

Info: eric.dehouwer@vvsg.be of ann.jughmans@vvsg.be

 

Recente kennisitems

Kennisitem - 31-08-2020
31.07.2020 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1148 tot vaststelling van de methodologische en technische specificaties overeenkomstig Verordening (EU) 2016/792 wat de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van het indexcijfer van de
# Financiƫn, Europa, Europa, Bestuur, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 17-09-2020
20.07.2020 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1070 tot vaststelling van de kenmerken van draadloze toegangspunten met klein bereik krachtens art. 57, lid 2, van Richtlijn (EU) 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische com
# Europa, Ruimtelijke Ordening, Europa, Bestuur, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 05-08-2020
15.07.2020 Verordening (EU) 2020/1055 wijz. Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) nr. 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector
# Europa, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 31-07-2020
15.07.2020 Verordening (EU) 2020/1054 wijz. Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wa
# Europa, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal Lees meer