'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit van dit woonrecht: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen,' staat er.

De lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het mee realiseren van dit woonrecht. Daarvoor hebben zij een coördinerende functie gekregen. Zij moeten de verschillende partijen die op lokaal vlak bezig zijn met de thema's 'huisvesting' en 'wonen' rond de tafel krijgen en zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd. Deze 'regisseursrol' wordt door Vlaamse regelgeving versterkt. Zo moet het lokaal toewijzingsreglement, het reglement waarin de toekenning van sociale woningen wordt geregeld, worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en de dienstverlening naar de burger.

Lokaal woonbeleid is per definitie integraal. 'Wonen' heeft belangrijke raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid, wonen voor ouderen (ouderenbeleid), energie, welzijn, ...

Recente kennisitems

Kennisitem - 14-06-2019
24.05.2019 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 13.06.2008 betr. de verzekering gewaarborgd wonen
# Wonen, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 30-05-2019
Referentieadres voor daklozen
# Armoede, Burgerzaken, Wonen, Sociale dienstverlening, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 18-07-2019
06.05.2019 MB wijz. MB 29.10.2010 tot nadere invulling van de regels inzake indeling van de verrichtingen in de financiële administratie, de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels, de financiële rapportering aan de Vlaamse overheid en de
# Wonen, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 28-06-2019
03.05.2019 BVR wijz. BVR 12.10.2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wat betreft de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
# Milieu en klimaat, Wonen, Sociale dienstverlening, Wonen en verbouwen, Samenleving, gezin & welzijn read.more