'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit van dit woonrecht: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen,' staat er.

De lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het mee realiseren van dit woonrecht. Daarvoor hebben zij een coördinerende functie gekregen. Zij moeten de verschillende partijen die op lokaal vlak bezig zijn met de thema's 'huisvesting' en 'wonen' rond de tafel krijgen en zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd. Deze 'regisseursrol' wordt door Vlaamse regelgeving versterkt. Zo moet bijvoorbeeld het lokaal toewijzingsreglement, het reglement waarin de toekenning van sociale woningen lokaal specifieker kan worden geregeld, worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en de dienstverlening naar de burger.

Lokaal woonbeleid is per definitie integraal. 'Wonen' heeft belangrijke raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid, wonen voor ouderen (ouderenbeleid), energie, welzijn, ...

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-01-2020
Grondwettelijk Hof, 23 januari 2020, arrest nr. 12/2020
# Wonen, Erfgoed, Bestuur, Wonen en verbouwen Lees meer
Kennisitem - 10-01-2020
06.12.2019 Omz. W/2019/01 Opmaak van een lokaal toewijzingsreglement
# Wonen, Wonen en verbouwen Lees meer
Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Financiën en Begroting - Registratiebelasting – verdere verlaging van de tarieven enige eigen woning - Wijziging van de belastingvermindering voor de eigen woning (art. 32-34 en art. 36-38)
# Wonen, Wonen en verbouwen Lees meer
Kennisitem - 27-12-2019
20.12.2019 BVR wijz. het Energiebesluit, wat betreft de stopzetting van de ZEV-premie, de verlenging van de energieleningen voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen en de sloop en heropbouwpremie, en de aanpassing van de pa
# Wonen, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, SDG's, Bestuur, Wonen en verbouwen, Samenleving, gezin & welzijn, Natuur & Milieu Lees meer