'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen. Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit van dit woonrecht: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen,' staat er.

De lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het mee realiseren van dit woonrecht. Daarvoor hebben zij een coördinerende functie gekregen. Zij moeten de verschillende partijen die op lokaal vlak bezig zijn met de thema's 'huisvesting' en 'wonen' rond de tafel krijgen en zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd. Deze 'regisseursrol' wordt door Vlaamse regelgeving versterkt. Zo moet het lokaal toewijzingsreglement, het reglement waarin de toekenning van sociale woningen wordt geregeld, worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal belangrijke uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en de dienstverlening naar de burger.

Lokaal woonbeleid is per definitie integraal. 'Wonen' heeft belangrijke raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid, wonen voor ouderen (ouderenbeleid), energie, welzijn, ...

Recente kennisitems

Kennisitem - 08-05-2019
Referentieadres voor daklozen
# Armoede, Burgerzaken, Wonen, Sociale dienstverlening, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 30-04-2019
05.04.2019 BVR wijz. BVR 02.02.2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en het BVR 04.05.2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaathuurders
# Wonen, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 13-05-2019
04.04.2019 Omz. COL 02/2019 Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet 18.10.2017 betr. het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed)
# Wonen, Preventie en veiligheid, Bestuur, Wonen en verbouwen, Veiligheid read.more
Kennisitem - 08-05-2019
29.03.2019 Dec. wijz. diverse bepalingen betr. het woonbeleid
# Wonen, Bestuur, Wonen en verbouwen read.more