Buitenlandse parkeerovertreders

Het handhaven van gedepenaliseerde parkeerovertredingen begaan door buitenlanders is problematisch, zowel in België als in heel wat andere Europese lidstaten. Grosso modo zijn de twee voornaamste problemen (die ook kunnen opduiken bij de invoering van een wegenvignet/kilometerheffing?):
•     het achterhalen van de kentekengegevens en
•    vervolgens het effectief afdwingen van de betaling.
Daardoor bestaat het gevaar dat in steden met veel buitenlandse toeristen en/of werknemers het parkeerbeleid ondermijnd wordt. En dit brengt uiteraard ook een financieel verlies met zich mee.  

De twee bestaande deeloplossingen zijn de bilaterale verdragen met Nederland en Frankrijk, en het gebruik van wielklemmen.
 

Wielklemmen

In afwachting van bredere internationaal uitgewerkte oplossingen kan het gebruik van wielklemmen soelaas bieden (Wegcode, art. 27quinquies). Het is geen ideale oplossing, maar het biedt in elk geval de mogelijkheid effectief de betaling door buitenlandse overtreders af te dwingen.

Internationale verdragen

  • Bilateraal akkoord met Frankrijk

Met Frankrijk is er sinds 2008 een bilateraal akkoord voor het raadplegen van elkaars nummerplaten. Hiertoe is een verdrag ondertekend. De bevoegde diensten zullen elkaars gegevens elektronisch kunnen opzoeken. Het akkoord is vooral belangrijk voor de verkeersovertredingen en bepaalt uitdrukkelijk dat het ook van toepassing is op de gedepenaliseerde (parkeer)overtredingen. België heeft dit verdrag al geratificeerd, Frankrijk nog niet. Anderzijds heeft Frankrijk al flinke stappen gezet voor de technische uitwerking, iets waar België dan weer nog een ganse weg af te leggen heeft.

  • Bilateraal akkoord met Nederland

Nederland en België hebben op 25 april 2013 een akkoord ondertekend over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg.

Na het ratificatieproces in beide landen, trad dit akkoord in werking op 1 juni 2016 (B.S. 20.05.2016). Het is uitsluitend van toepassing op verkeersovertredingen die sinds die datum werden gepleegd.

Het bilateraal akkoord maakt geautomatiseerde grensoverschrijdende gegevensuitwisseling met Nederland mogelijk voor alle mogelijke verkeersovertredingen, zodat Nederlanders niet langer onbestraft overtredingen kunnen begaan in België en vice versa. Vermits de Cross Border Enforcement richtlijn 2015/413/EU gegevensuitwisseling tussen Europese Lidstaten over de acht voornaamste verkeersovertredingen al mogelijk maakt , is dit akkoord vooral interessant voor andere verkeersovertredingen zoals parkeerovertredingen.

Concreet betekent dit dat de Belgische politie of gemeenten, of de gemeentelijke parkeerbedrijven die een protocol met de DIV hebben afgesloten, sinds 1 juni 2016 de databank van de RDW online en automatisch kunnen bevragen om identificatiegegevens te verkrijgen van Nederlanders die in België verkeersovertredingen begaan, zoals het niet betalen van parkeergeld. In dat geval ontvangt de Nederlandse overtreder de aanmaning om de boete te betalen rechtstreeks van de Belgische autoriteiten en in het Nederlands (namelijk in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig van de kentekenhouder).

Voor inhoudelijke of juridische vragen, kan u mailen naar crossborderparking@mobilit.fgov.be.

Europese richtlijn

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een richtlijn die tot doel heeft verkeersovertredingen die de veiligheid in gevaar brengen gemakkelijker over de grenzen heen te kunnen vervolgen. De richtlijn voorziet in technische mechanismen en juridische instrumenten die het mogelijk maken een Europese bestuurder te identificeren en dus te bestraffen voor een overtreding die hij begaan heeft in een andere lidstaat dan die waarin zijn voertuig is ingeschreven. Deze maatregel moet o.m. het einde betekenen van het verschil in behandeling dat vaak bestaat tussen deze twee categorieën weggebruikers, met name de inwoners van de lidstaat en de buitenlanders.
Daar deze Richtlijn werd opgesteld vanuit het oogpunt verkeersveiligheid richt ze zich vooral op de overtredingen die het vaakst verkeersongevallen over de nationale grenzen heen veroorzaken: te snel rijden, rijden onder invloed, het niet dragen van de veiligheidsgordel en door het rode licht rijden.

Maar gedepenaliseerde verkeersovertredingen (zoals sommige parkeerovertredingen in België) vallen dus niet onder toepassingsgebied van deze richtlijn.

De Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen van steden en gemeenten pleiten bij de relevante Belgische beleidsvoerders en Europarlementsleden dan ook voor een algemener toepassingsgebied van deze richtlijn.