Vaststellingsbevoegdheid parkeerovertredingen

Wie mag gedepenaliseerde parkeerovertredingen vaststellen?

De vaststelling van overtredingen op de gedepenaliseerde parkeerovertredingen kan gebeuren door

  • gemeentelijke ambtenaren
  • gemeenschapswacht-vaststellers (enkel bij retributie, niet bij belasting)
  • parkeerwachters gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf
  • parkeerwachters van de private concessiehouder (enkel bij retributie, niet bij belasting)
  • operationeel politiepersoneel (bv. agenten van politie, ambtenaren van politie)

De wet 01.04.2006 betr. de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld bepaalt echter ook “tot een datum bepaald door de Koning”. Met het oog op een maximale keuzemogelijkheid voor de lokale besturen om het gedepenaliseerd parkeertoezicht op hun maat te organiseren, pleit de VVSG ervoor om vaststellingen door agenten van politie zo lang mogelijk toe te laten.

Ook de ambtenaren van politie kunnen volgens de VVSG de gedepenaliseerde parkeerovertredingen vaststellen: die maken immers ook deel uit van het wegverkeersreglement, en art. 3 'Bevoegde personen' bevat onder meer: "1° het personeel van het operationele kader van de federale en de lokale politie". En zowel de ambtenaren van politie als de agenten van politie behoren tot het operationele kader van de lokale politie.

Agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen

Het vonnis van 8 mei 2007 omtrent het Brugse parkeertoezicht geeft de indruk dat er na het verschijnen van de wet van 1 april 2006 (betreffende de agenten van politie) een nieuwe situatie ontstond inzake de bevoegdheid van agenten van politie voor het vaststellen van gedepenaliseerde parkeerovertredingen. Volgens het vonnis is de verkeerpolitie niet bevoegd om die parkeerbelasting vast te stellen in de periode voor 10 mei 2006. Vanaf 10 mei 2006, datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wet betreffende de agenten van politie, zijn zij volgens de rechter wel bevoegd om gedepenaliseerde parkeerovertredingen te controleren.  Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn de agenten van politie steeds bevoegd geweest om de gedepenaliseerde parkeerovertredingen te controleren, ook in de periode voor 10 mei 2006. Meer info vindt u elders op de VVSG-website.

Moet een gemeentelijk ambtenaar beëdigd worden?

Er zijn geen specifieke voorwaarden voor de vaststelling van gedepenaliseerde parkeerovertredingen door gemeentelijke ambtenaren.
Er zijn geen verdere bepaling over de aanduiding van de gemeenteambtenaar, ook niet of hij/zij al dan niet beëdigd moet zijn. Wij raden aan om het College de ambtenaren in kwestie of die dienst waaronder die ambtenaren ressorteren te laten aanduiden.
Er is ook niets bepaald over het niveau van de parkeerwachters.
Dit kan als uitbreiding van de huidige taak van het personeelslid in kwestie. Het kan daarbij nodig/aangewezen zijn om de profielbeschrijving aan te passen. Tenzij die voldoende algemeen is.